چطور می توانم از لیکوییتی استفاده کنم؟

شما می توانید از رابط کاربری ما با نرخ بازگشت سود (Kickback Rate) 90% استفاده کنید.در لیکوییتی به دلیل غیرمتمرکز بودن رابط کاربری به عنوان مرجع وجود ندارد