لیکوییتی پروتکل وام دهی غیرمتمرکز است که مزایای بی نظیری برای وام گیرندگان دارد

60408dc930a93a66772fdf8f_1_Interest-free borrowing